הפקדות סוף שנה

 

הטבות מס בגין הפקדות לשנת 2015 - עצמאיים

 

 

 

הפקדה לקרן השתלמות לשכירים 2015 

 

המשכורת החודשית המקסימאלית ממנה לניתן ליהנות מפטור ממס רווחי הון הינה 04,704 ₪ )לחודש

 

הפקדה לקופת גמל לשכירים 2015

 

עמית מוטב – יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופ"ג לקצבה בסכום שלא פחת מ-%00 מסך

השכר הממוצע במשק לשנת 9,119 ( 4102 ₪)– כלומר 0,242 ₪ לחודש ו-07,240 ₪ לשנה.

הן הפקדות עובד/מעביד לתגמולים ופיצויים והן על הפקדות אישיות שביצע העובד

 

הכנסה מבוטחת – הכנסה לגבייה קיים לשכיר חיסכון פנסיוני בשיתוף המעביד.

 

התקרה: המעסיק יכול להפקיד עד %7.4 מ-2 פעמים השכר הממוצע במשק כלומר 4,747 ₪.

 

הכנסה לא מבוטחת – הכנסה כעצמאי או עבור שעות נוספות, בונוסים וכדומה.

 

התקרה: לא יותר מההפרש שבין 1,711 ₪ לבין ההכנסה המבוטחת.

שכיר שהוא לא "עמית מוטב" פרמיה לזיכוי סעיף ,,אה (לפקודה פרמיה לניכוי סעיף 4,ב8 )לפקודה

לגבי משכורת מבוטחת %4 מההכנסה המבוטחת4 עד

למשכורת של 84411 ₪

לא קיים ניכוי

לגבי משכורת לא מבוטחת %, מהמשכורת ברוטו עד 4₪ 84411

בניכוי הסכומים שהופקדו כשכיר

עד %, מההכנסה הלא מבוטחת ולא

מיותר מ-84411 ₪

שכיר שהוא "עמית מוטב" פרמיה לזיכוי סעיף ,,א)ה( לפקודה פרמיה לניכוי סעיף 4,ב)8( לפקודה

לגבי משכורת מבוטחת %4 מההכנסה המבוטחת4 עד

למשכורת של 84411 ₪

לא קיים ניכוי

לגבי משכורת לא מבוטחת %, מהכנסה לא מבוטחת ועד

הכנסה ברוטו של 044,11 ₪

בניכוי הנמוך מבין השניים:

המשכורת המבוטחת או 84111 ₪

לחודש.

עד %00 משכר זה בכפוף לתנאי הנמוך

מבין:

סך ההכנסה החייבת שאינה הכנסה

מבוטחת עד 84411 ₪ לחודש

תקרת הכנסה בגובה 3,4811 ₪ לשנה4

בניכוי הגבוה מבין השניים: המשכורת

המבוטחת או 84411 ₪ לחודש.

 

הפרסום מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי צדדים שלישיים כלשהם בו וכן על הערכות ואומדנים,

שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. פרסום זה הינו חומר מקצועי מסייע בלבד

ואין לראות במידע המוצג בו כעובדתי או כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו ולכן אין לקבל על סמך פרסום זה בלבד החלטות השקעה כלשהן.

כמו כן, אין בתשואות העבר העשויות להיות מובאות בפרסום זה ביחס לאפיקי השקעה כלשהם כדי לרמז על התשואות העתידיות.

פרסום זה הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין בו ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש או למכוראת ניירות הערך

 ו / או הנכסים הפיננסים הנזכרים בו, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.