top of page
Analytics

קופות גמל

LINE 2.png

קופת גמל היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך (הפקדות מ-1/1/06) או בינוני וארוך (להפקדות עד 1/1/06), שנועדה לצבירת כספים והכוללת בתוכה, במצבים מסויימים, הטבות מס שונות. המושג "פיננסים" מכיל בתוכו עולמות שונים ומגוונים של השקעות כספיות לטווח ארוך: קופות גמל, השקעות לטווח בינוני: קרנות השתלמות והשקעות נזילות כגון: תיקי השקעות או פוליסת חיסכון.

חקיקה

בינואר 2008 התקבל בכנסת תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, שמטרתו הפניית עיקר הכספים החדשים שייצברו במסגרת החיסכון הפנסיוני החל מה- 1.1.08 , לקבלת קצבה החל מגיל הפרישה – בניגוד למצב הקודם שבו ניתן היה להפקיד כספים בקופת גמל הונית המיועדת למטרת תשלום חד פעמי בגיל פרישה.

החוק הגדיר שני סוגי קופות גמל לקצבה:

 

קופת גמל לא משלמת לקצבה – קופה ממנה לא ניתן למשוך ישירות כספים שהופקדו בה, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא על ידי העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה.  (כל קופות הגמל לתגמולים ופיצויים בישראל אושרו בעקבות התיקון, לפעול במתכונת זו)

 

קופת גמל משלמת לקצבה – קופה לקצבה שניתן למשוך ממנה ישירות את החיסכון שהצטבר כקצבה, בהתאם לתקנון שלה.

רמת סיכון

העולם הפיננסי כולל בתוכו סוגים שונים של רמות סיכון החל מנכסים חסרי סיכון, מבטיחי תשואה וכלה במניות  או אגרות חוב של חברות המתאפיינות בתנודתיות גבוהה ולעיתים בטווח זמן ארוך עד לקבלת החזר ראוי להשקעה. רצון המשקיע לראות רווחים והחזר עבור השקעותיו, כל אחד לפי טעמיו וטווח ההשקעה המעניין אותו, הוא האתגר שלנו. באתר שלנו תוכל לבחון את המוצרים והכלים השונים דרכם ניתן להשקיע, מה היתרונות והחסרונות של כל מוצר ומה מתאים לך הלקוח.

מיסוי

עמית שכיר – בעת ההפקדה תגמולי העובד נהנים מזיכוי בשיעור 35% עד התקרה המזכה. תגמולי המעביד אינם מהווים הכנסה בידי העובד עד שיעור של 7.5% * 4 * שכר ממוצע במשק מעל שיעור זה נזקפים תגמולי המעביד לשכר העובד. בעת ההפקדה רכיב הפיצויים בשיעור של עד 8.33% משכר העובד אינו מהווה הכנסה בידי העובד וזאת ללא תקרה. במהלך תקופת החיסכון הרווחים אינם חייבים במס בידי העובד.

משיכת כספים

בעת משיכת הכספים תגמולים שנצברו עד 12/07 פטורים ממס החל מגיל 60 ואילו תגמולים שנצברו לאחר 01/08 מיועדים להשתלם מגיל 60 ואילך קצבה בלבד אלא אם יהוונו לסכום חד פעמי פטור בכפוף לכללי ההיוון. התחשבנות המס בגין פיצויים חלה במועד סיום יחסי עובד מעביד כאשר עד תקרת הפיצויים הפטורה אין חבות מס ומעבר לכך הפיצויים חייבים במס ואולם ישנם דרכים לצמצם ולדחות את חבות מס. עמית עצמאי – בעת ההפקדה נהנה מהטבת מס של ניכוי (מס שולי) וזיכוי בשיעור 35% בכפוף לתקרה, במהלך תקופת החיסכון הרווחים אינם חייבים במס בידי העובד ובעת משיכת הכספים תגמולים שנצברו עד 12/07פטורים ממס החל מגיל 60 ואילו תגמולים שנצברו לאחר 01/08 מיועדים להשתלם מגיל 60 ואילך כקצבה בלבד אלא אם יהוונו לסכום חד פעמי פטור בכפוף לכללי ההיוון.

פטור ממס על רווח הון

קופת גמל שצברה רווחים על הפקדות טרם ינואר 2003 פטורים ממס במועד המשיכה ואילו הרווחים שנצברו על הפקדות מחודש ינואר 2003 ייבים במס בשיעור של 15%, ועל הרווחים שנצברו על הפקדות מחודש ינואר 2006 חייבים במס בשיעור של 20%. רווחים אלה יהיו פטורים ממס רק אם משיכת הכספים תהא בגיל 67 (גבר) או 64 (אישה), ובלבד שחלפו 15 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקופה. אם מועד ההפקדה הראשון הקופה היה לאחר שהעמית הגיע לגיל זה, הרווחים יהיו פטורים ממס אם חלפו 5 שנים לפחות ממועד ההפקדה הראשון בקופה.

ניהול כספי הגמל

הכספים המופקדים בקופות הגמל מושקעים בשוק ההון ובנכסים נוספים בהתאם למדיניות ההשקעה ע"פ תקנון הקופה ובהתאם לוועדת ההשקעות של מנהל הקרן. השקעות אלו הם המיצרים רווחים או הפסדים בהתאם להתנהגות השווקים והבחירות בהן נקט מנהל ההשקעות של הקופה.

 

מעבר בין קופות

עמית יכול לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לקופה אחרת בגוף המנהל או לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם ובלי לאבד הטבות כגון, ותק, פטור ממס או ימי ערך.

דמי ניהול

הקופה גובה מהעמיתים דמי ניהול קבועים מהיתרה שנצברה לזכותם, עד לשיעור של 0.167% בסוף כל חודש. דמי הניהול נגבים בתעריף קבוע וללא קשר עם ביצועי הקופה.

bottom of page