top of page
Image by Isaac Smith

קרן השתלמות

LINE 2.png

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים ולעצמאים. במקור נועדה קרן ההשתלמות למטרות מימון לימודים והשתלמויות אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חסכון כללי לטווח בינוני – האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.על פי התקנות, לאחר שלוש שנות ותק בקרן, ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה, למימון השתלמויות או לימודים ללא תשלום מס. לאחר צבירת שש שנות ותק (שלוש שנים במקרה של גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62) ניתן להשתמש בקרן לכל מטרה.

Financial Graphs

קיימים שני סוגי עמיתים:

שכיר – בשלב ההפקדה חלק המעסיק עד התקרה המוכרת אינו חייב במס בידי העובד ואילו החלק העולה על התקרה המוכרת נזקף כהכנסה חייבת בשכר העובד, במהלך תקופת החיסכון הרווחים אינם חייבים במס בידי העובד,בשלב המשיכה ובמידה ונעשתה כדין הכספים פטורים ממס למעט מס רווחי הון בשיעור של 25% בגין הרווח הריאלי שנצמח על הפקדות מעל התקרה המוכרת.

 

 

עצמאי – בעת ההפקדה יותר ניכוי בכפוף לתקרה, בשלב החיסכון הרווחים אינם חייבים במס בידי העובד, בשלב המשיכה ובמידה ונעשתה כדין, הכספים פטורים ממס למעט מס רווחי הון בשיעור של 25% בגין הרווח הריאלי שנצמח על הפקדות מעל התקרה המוטבת.

RYTMUS (10).png
RYTMUS (11).png

שיעור הפרשות לשכיר

באפשרות העובד להפקיד בכל חודש עד לגובה 2.5% משכרו בקרן ההשתלמות, ומעביד מוסיף על הפקדה זו עד לגובה 7.5% משכר העובד, ובסך הכל מופקדים על ידי העובד והמעביד יחדיו 10% משכר העובד בקרן ההשתלמות כל חודש. תקרת ההפקדה החודשית בקרן השתלמות לשכיר בשנת 2008 עומדת על 15,712 ש"ח. שכיר אינו רשאי להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי, אלא אם כן הוא במעמד של שכיר ועצמאי גם יחד.

 

שיעור הפרשות לעצמאי

באפשרות העובד להפקיד בכל חודש עד לגובה 2.5% משכרו בקרן ההשתלמות, ומעביד מוסיף על הפקדה זו עד לגובה 7.5% משכר העובד, ובסך הכל מופקדים על ידי העובד והמעביד יחדיו 10% משכר העובד בקרן ההשתלמות כל חודש.  תקרת ההפקדה החודשית בקרן השתלמות לשכיר בשנת 2012 עומדת על 15,712 ש"ח. שכיר אינו רשאי להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי, אלא אם כן הוא מעמד של שכיר ועצמאי גם יחד.

 

וותק בקרן השתלמות

הוותק בקרן השתלמות נקבע החל מיום ההפקדה הראשונה .ניתן להפקיד בתקופות זמן שונות לקרנות שונות ובסופו של דבר הוותק של הקרן הותיקה ביותר היא המגדירה את הוותק שנצבר בכל קרנות ההשתלמות. דבר זה מאפשר לבצע פיזור וליהנות מיתרונות כגון משיכה של חלק מהכסף ללא חסימת הפקדות בקרנות האחרות.

לא חלות כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום שש שנים. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חסכון (פטור ממס) שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות. הפקדה לקרן השתלמות מזכה את עמיתיה בהטבות מס ומהווה את אחד אפיקי ההשקעה הבודדים אשר אינם חייבים במס.

bottom of page