top of page
Image by Isaac Smith

פוליסת חיסכון

LINE 2.png

פוליסת חסכון מוגדרת כפוליסת ביטוח חיים שמטרתה חסכון הוני לכל מטרה, בפוליסה ניתן לבצע התאמת סיכון וצרכים מלאה ולבחור בכל רמת סיכון המתאימה באופן אישי.

Blurred Business People

 

איך משקיעים בפוליסת חסכון ?    

בפוליסת חסכון ניתן להשקיע בשתי דרכים:  

1. מדי חודש, בהוראת קבע, החל מכמה מאות שקלים בחודש

2. בהפקדה חד פעמית, במינימום של כעשרת אלפים ₪.

 

התאמה למגוון הלקוחות

המגוון הרחב בשוק, מאפשר התאמה מרבית לכל סוגי הלקוחות- שכירים, עצמאיים , פרטיים ומעסיקים, החוסכים עבור עובדיהם.

 

את הפוליסה נבחר בהתאם לרמת המס הרצויה:

פוליסה פרטית-מוגדרת כביטוח חיים מתאימה להשקעה חופשית בשוק ההון.ההפקדות אינן מוכרות לצורכי מס, תשלום מס רווחי הון בעת משיכת הפוליסה.

 

פוליסה במעמד קופת גמל לעצמאים-מועד ואופן משיכת הכספים נקבע בהתאם לחוק, לאחר גיל הפרישה. ההפקדות נהנות מהטבות מס ומוכרות כהוצאה לעצמאים, בהתאם לחוק קופות הגמל.

 

פוליסה במעמד קופת פיצויים מרכזית - מיועדת למעסיקים. במסלול זה מקטין המעסיק את חובתו לפיצויים, בעוד הוא מגדיל את החסכון עבור עובדיו.

תקופה ונזילות השקעה

במרבית  סוגי פוליסות החיסכון, אין הגבלה על תקופת ההשקעה וניתן למשוך את כספי החסכון שנצברו בכל עת. תהליך משיכת הכסף אורך מספר ימים מרגע הגשת הבקשה וניתן למשוך רק חלק מן החיסכון . לרוב, חיסכון באמצעות הפוליסה יהיה לטווח קצר עד בינוני.

 

רמת הסיכון

ב"פוליסת חיסכון" ניתן לבחור במגוון מסלולי השקעה, בהתאם לרמת הסיכון הרצויה עבור הלקוח. ניתן לבחור מבין מסלולי השקעה באגרות חוב בלבד, לבין מסלולי השקעה מעורבים באגרות חוב ובמניות. כמו כן, קיימים מסלולי השקעה נוספים: תעודות סל, ניירות ערך בחו"ל ועוד. מעת לעת, ניתן לעבור בין המסלולים, לבחירתך. למשל, ניתן לעבור ממסלול המשקיע עד 50% במניות למסלול המשקיע עד 10% במניות. עם זאת, יש לזכור כי הפוליסה מאפשרת לעשות מספר פעמים בשנה בלבד. מומלץ לבדוק בתנאי הפוליסה את המספר המדוייק.

* מיסוי - שימו לב!

השקעה ב"פוליסת חסכון" המוגדרת כפוליסת ביטוח חיים, נהנית מהטבת מס. תשלום המס מתבצע רק לגבי הרווחים, במועד משיכת הכספים. קיימות גם פוליסות שאינן מוגדרות כביטוח חיים, ואלו אינן זכאיות להטבות מס.

 

מעבר בין מסלולי השקעה  - חיסכון בעלויות

בהתאם לרמות הסיכון הרצויות, באפשרותך לעבור בין מסלולי חסכון. באם תבקש לעבור בין מסלולי ההשקעה ב"פוליסת החיסכון" לא תידרש לשלם מס, מאחר ופעולה זו אינה נחשבת פעולת  מכירה או קניה.

 

דמי ניהול ועלויות

במרבית "פוליסות החסכון" דמי הניהול עומדים על 2%.  מעבר לדמי הניהול הנמוכים יחסית מול השקעה באפיקים אחרים, אין עלויות נוספות כגון: דמי מכירה וקניה ודמי משמרת שנתיים, שיעור הוספה או דמי נאמן .

 

מוטבים

אחד מיתרונותיה הבולטים של פוליסת חיסכון, הינה האפשרות למנות מוטבים, אליהם תעבור הפוליסה במקרה מוות של בעל הפוליסה. זאת בשונה מקרנות נאמנות או תיקי מניות/אג"ח.

 

רווחים

תשואותיה של פוליסות החיסכון, תלויות בביצועיה בשוק ההון. לכן, בבואך לבחור פוליסת חסכון, בדוק את תשואות החברה לאורך זמן, אחורה וכן את מדיניות ניהול הסיכונים שלה. את המידע על תשואות הפוליסות, ניתן למצוא באתר האינטרנט של המפקח על הביטוח, או באתרי החברות. על פי התשואות, תבין האם החברה מבצעת קריאה נכונה של השווקים, או שמא היא מסכנת יתר על המידה את כספי לקוחותיה.

 

בשל המגוון הרחב הקיים בשוק פוליסות החיסכון והקושי במעקב אחר התשואות הנצברות בידי החברות, מומלץ להיוועץ במומחה, טרם הבחירה בפוליסה אחת, על פני אחרת. נשמח לעמוד לרשותך ולהתאים לך את הפוליסה הטובה ביותר, במסלול המשתלם ביותר עבורך. אנו עובדים עם החברות המובילות במשק ונשמח לספק לך מידע נרחב על כל מסלול ומסלול.

 

bottom of page