top of page
Image by Isaac Smith

ביטוחים פרטיים

LINE 2.png
Image by Juliane Liebermann

ביטוח חיים ריזיקו למקרה מוות

אתה אוהב את המשפחה שלך ודואג ליקיריך יום יום. אתה יודע שכדי לשמור על ביטחונם הכלכלי גם אחרי שכבר לא תהיה לצידם אתה צריך ביטוח חיים, הצורך בביטוח חיים משתנה בהתאם לגיל המבוטח, צרכים כלכליים, גילאי הילדים, התחיבויות כלכליות משפחתיות וכמובן

בהתאם למערכת הטעמים של המבוטח.

 

פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות, הנה פוליסה  המאפשרת לך לרכוש הגנה ביטוחית, בהתאם לבחירתך, לרצונך וליכולותיך בסכום ביטוח אשר יועבר ליקיריך בתשלום חד פעמי במקרה פטירה, תוך שמירה על דמי ביטוח  ידועים מראש, לאורך כל תקופת הביטוח (למעט הצמדה למדד).  כך תוכל להיות בטוח,שגם ביום שאחרי לא יחסר להם דבר.

 

 

עיקרי הכיסוי והתנאים בתכנית:

  •  ביטוח למקרה מוות בלבד, במסגרתו סכום הביטוח משולם למוטבים שנקבעו בפוליסה במקרה שפטירת המבוטח אירעה במהלך תקופת הביטוח. סכום זה פטור ממס.

 

  • הצטרפות לתכנית הביטוח אפשרית עד גיל 65, ותוקף הביטוח הינו עד גיל 75.

 

  • הכיסוי הביטוחי ודמי הביטוח צמודים למדד ושומרים על ערכם.

 

 

 

ביטוח מחלות קשות

מטרת הביטוח הינה ליצור פיצוי כלכלית בקרות גילוי מחלה קשה המוגדרת בתנאי הביטוח, הפיצוי הכלכלי הינו חד פעמי ובא לעזור למבוטח להתמודד עם המשמעויות הכלכליות של גילוי המחלה כגון: טיפולים רפואיים, התייעצות עם רופאים פרטיים, שהות מרובה מחוץ לבית, הפסדי ימי עבודה שלו ושל בני המשפחה.

 

 

ביטוח אובדן כושר עבודה

כאדם עובד, בנית לעצמך ולמשפחתך רמת חיים ומעמד כלכלי עליהם אתה ודאי מעוניין לשמור. יש לך תכנית פנסיונית, אך אתה מעוניין בכיסוי רחב יותר למצב של אובדן כושר עבודה. ביטוח אובדן כושר עבודה   מעניקה לך הרחבות לכיסוי אותו אתה מקבל מקרן הפנסיה שלך או מביטוח המנהלים . חברת הביטוח תעניק לך הכנסה חודשית במשך כל תקופת אובדן הכושר (לאחר תקופת המתנה) ולא יותר מגיל 67 במקרה בו:

1.  נשלל ממך, בשיעור של לפחות 75%, הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע בעיסוק ו/או במקצוע בהם עסקת לפני קרות מקרה הביטוח. 

 

2.  נשלל ממך, בשיעור של לפחות 75%, הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע בעיסוק ו/או במקצוע בהם עסקת לפני קרות מקרה הביטוח, ו/או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתך, ניסיונך והכשרתך.

 

3.  נשללה ממך היכולת לבצע כל עבודה שהיא כתוצאה ממצב בריאות לקוי. אם חזרת לעבוד באופן חלקי בעיסוק ו/או במקצוע בהם עסקת לפני קרות מקרה הביטוח או בעיסוק ו/או מקצוע שונה, והכנסתך פחתה, תקבל תשלום חודשי יחסי המתאים לפגיעה היחסית בהשתכרותך.

 

ביטוח בריאות

חברות הביטוח מציעות למבוטחים מגוון רחב של פוליסות ביטוח בריאות, המקנות כיסויים ביטוחיים שונים. במקרים רבים משולבים בפוליסות כמה סוגי כיסויים ביטוחיים, ובמקרים אחרים יכול המבוטח לבחור בעצמו את הרכב הפוליסה.

תכנית ביטוח בריאות פרטי יכולה להציע כיסויים נוספים לסל, משלימים או תחליפיים:

ביטוח מוסף 

ביטוח המכסה שירותים שאינם כלולים בסל הבריאות שמעניק ביטוח הבריאות הממלכתי או השב"ן. לדוגמה, בביטוח סיעודי תגמולי הביטוח משולמים במלואם על ההוצאה הרפואיך כולה

 

ביטוח משלים 

ביטוח המכסה הרחבה של שירותים הכלולים בסל הבריאות או בשב"ן, כגון: כיסוי עבור הוצאות מנתח פרטי, מעבר להוצאות שכוסו במסגרת השב"ן. בביטוח משלים, תגמולי הביטוח משולמים לפחות עבור ההפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המכוסות בסל הבריאות או בשב"ן.

 

ביטוח תחליפי 

ביטוח המכסה שירותים הכלולים בסל הבריאות או בשב"ן, אך מציע להם תחליף כגון: בחירה של מנתח פרטי, אשפוז בבית חולים פרטי ועוד. בביטוח תחליפי, תגמולי הביטוח משולמים במלואם, ללא תלות בכיסוי שמעניק הביטוח הממלכתי או  השב"ן. לביטוחי פרט (בפוליסות אישיות) וביטוחים בפוליסות קבוצתיות ( לעובדים במסגרת מקום עבודה וכו').

 

ביטוח בריאות פרטי 

בביטוחי בריאות, כאשר מדובר בטיפולים רפואיים מורכבים, שלא כמו בסוגי ביטוח רבים אחרים, מימון הטיפול הרפואי למבוטח הינו עניין מהותי וחשוב ביותר. אולם, לביטוח הפרטי יש ערך מוסף ממשי והוא השירות הניתן במהלך ניהול תביעת בריאות בחברת הביטוח, הכולל בין השאר את היכולת לספק את השירות בפועל למבוטח, במוסדות רפואיים מובילים בארץ ובעולם כמו גם, הצגת האפשרויות השונות העומדות בפניה מבוטח לקבלת טיפול אופטימאלי, המתאים למצבו הרפואי הספציפי. נושא זה הינו מהותי בניהול תביעות בריאות, בפרט בקטסטרופות, ועל כן חשוב להתייחס למשך הזמן והניסיון שחברת ביטוח עוסקת בתחום ובעיקר כאשר מדובר בצורך בניתוחים גדולים והשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל.

ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח סיעוד
ביטוח בריאות
bottom of page