top of page

מושגי יסוד בתכנון פיננסי


טופס 161 א

טופס במסגרתו ממלא העובד את ההחלטותיו לגבי התחשבנות הפיצויים.

טופס 161

טופס במסגרתו מפרט המעסיק את צבירות הפיצויים בקופות השונות המשוחררות לטובת העובד.

אפשרויות הגדרת הפיצויים בסיום

בקשת פטור על הפיצויים, תשלום מס על פיצויים, פריסת מס להקטנת חבות המס, רצף זכויות לקצבה, רצף זכויות לפיצויים וכן היוון הפיצויים.

תקרת פטור שנתית לפיצויים

קיימת תקרת פטור לפיצויים אשר נקבעת מדי שנה ע"י מס הכנסה. נכון לשנת 2014 תקרת הפטור הינה 12,360 ₪.

התחשבנות על הפיצויים

בפרישה לגמלאות, בדומה לכל סיום עבודה, מעביר המעסיק יתרות פיצויים לזכות העובד. העברה זאת מהווה "אירוע מס", והעובד מתבקש להעביר הנחיות לגבי כספי הפיצויים לרשויות המס, עד שלושה חודשים מתאריך סיום העבודה.

סכום הפיצויים הפטור ממס

מחושב לפי תקרת הפטור השנתית לפיצויים או השכר האחרון, הנמוך מביניהם, מוכפל בתקופת העבודה.

הגדלת פטור לפי סמכות המנהל

במידה ושכרו של העובד נמוך מתקרת הפטור השנתית לפיצויים, רשאי פקיד השומה במס הכנסה להגדיל את הפטור עד 50%, ולא יותר מתקרת הפטור השנתית לפיצויים.

תשלום מס על פיצויים

בגין הפיצויים החייבים במס, ישולם מס שולי בהתאם לקביעת פקיד השומה. שיעור המס השולי תלוי בהכנסות הנוספות החייבות במס שיש לעובד באותה שנת מס בה סיים את עבודתו (בשיעור המס השולי).

פריסת מס

תקנות מס הכנסה מאפשרות לבצע פריסה של עד 6 שנים (קדימה או אחורה) בגין כספי הפיצויים החייבים במס. מס' שנות הפריסה תלוי בוותק העבודה אצל המעסיק, כאשר המפתח הוא שנת פריסה עבור כל 4 שנות עבודה. פריסת המס הינה "רעיונית" לצורכי מס בלבד, כך שניתן יהיה לקבל את כספי הפיצויים בהתאם לאישור המס ואין צורך להמתין לשנים הבאות. יחד עם זאת, קיימת חובת הגשת דוחות מס בגין שנות הפריסה, וניכוי המס שנלקח מיתרת הפיצויים החייבת משמש מקדמת מס.

רצף זכויות לקצבה

מקלט מס המאפשר להשאיר כספי פיצויים החייבים במס, שנצברו בתוכנית קצבתית (קרן פנסיה ותיקה או חדשה, פוליסת קצבה), לצורך קבלתם כקצבה חודשית. חלופה זו, על פי רוב, מקלה את נטל המס.

רצף זכויות לפיצויים

מקלט מס המאפשר דחיית ההתחשבנות מול שלטונות מס הכנסה על מלוא יתרות הפיצויים שהתקבלו מהמעסיק, עד לסיום עבודה אצל המעסיק הבא. רצף מעסיקים אינו מאפשר קבלת פיצויים פטורים ממס במסגרת סיום העבודה, ולמעשה מגדיר את תקופת העבודה הבאה ביחד עם תקופת העבודה הנוכחית כתקופה מצטברת אחת לעניין חישובי המס. קיום רצף מעסיקים מותנה במציאת מעסיק חדש תוך שנה, שישלם לקופת העובד לרכיב הפיצויים. לאחר סיום עבודה מהמעסיק האחרון יש לפנות לנציבות מס הכנסה לצורך התחשבנות על הפיצויים מכל המעסיקים בהם חל רצף פיצויים.

קצבה/פנסיה

קבלת תשלום חודשי לכל החיים. ניתן לקבל מגיל 60 ואילך.

מסלולי קצבה/פנסיה

קיימות חלופות שונות (בכפוף לחוזה/תקנון הקופה) לקבלת תשלומי הקצבה/הפנסיה, המגדירות תשלום לשארים/מוטבים.

מסלול קצבה עם הבטחה של 120 תשלומים

קצבה חודשית למבוטח, לכל החיים, ובמקרה פטירת המבוטח לפני ששולמו למבוטח 120 קצבאות חודשיות - יימשכו תשלומי הקצבה למוטבים עד השלמה ל-120 קצבאות (מסלול ברירת מחדל)

מסלול קצבה עם הבטחה של 60 תשלומים

קצבה חודשית למבוטח, לכל החיים, ובמקרה פטירת המבוטח לפני ששולמו למבוטח 60 קצבאות חודשיות - יימשכו תשלומי הקצבה למוטבים עד השלמה ל-60 קצבאות.

מסלול קצבה ללא הבטחה

תשלום קצבה חודשית לכל חיי המבוטח בלבד, ובמקרה פטירה יופסקו התשלומים.

מסלול קצבה עם הבטחה של 60% לבן/בת הזוג

תשלום חודשי לכל החיים למבוטח, ובמקרה פטירה ישולם 60% מגובה הקצבה לבן/בת הזוג לכל ימי חייו/ה.

מסלול קצבה עם הבטחה של 100% לבן/בת הזוג

תשלום חודשי לכל החיים למבוטח, ובמקרה פטירה ישולם 100% מגובה הקצבה לבן/בת הזוג לכל ימי חייו/ה.

מסלול קצבה עם הבטחה של מסלול של 240 תשלומים

(בפוליסות שתחילת הביטוח בהן היא לאחר חודש יולי שנת 2001) – תשלום קצבה חודשית לכל חיי המבוטח, ולא פחות מ-240 תשלומים למוטבים במקרה פטירת המבוטח.

מסלול בקרן פנסיה עם הבטחה לבן/בת זוג

פנסיית זקנה לכל החיים לעמית, ובמקרה פטירת העמית - תשלום לבן/בת הזוג, לכל ימי חייו/ה, בשיעור שלא יפחת מ-30% ולא יעלה על 100% מפנסיית הזקנה.

מסלול בקרן פנסיה ללא שארים

מסלול המשלם קצבה למבוטח לכל החיים ובמקרה פטירה יופסקו התשלומים.

מסלול בקרן פנסיה המבטיח תקופת תשלום מינימלית של 60/120/180/240 חודשים

תשלום פנסיה חודשית לכל חיי המבוטח, ולא פחות מתקופת התשלומים שנבחרה למוטבים במקרה פטירת המבוטח.

תגמולים הוניים פטורים

מבוטח שהגיע לגיל 60 זכאי למשוך את התגמולים שהצטברו בתכניות אלה עד סוף שנת 2007 כפטורים ממס וממס רווחי הון (ניתן גם להשאירם לאחר סיום עבודה בכפוף לתנאי הפוליסה).

תגמולים הוניים חייבים

תגמולים שהצטברו החל מתחילת שנת 2008 הם למטרת קצבה (בכפוף לתיקון 3 לתקנות קופות הגמל), ניתנים ל"משיכה שלא כדין" בתשלום מס של 35%, או לחילופין ניתן להעבירם לתכנית קצבתית ולממשם כקצבה.

תגמולים קצבתיים פטורים

מבוטח שהגיע לגיל 60 זכאי למשוך את התגמולים שהצטברו בתכניות אלה עד סוף שנת 1999 כפטורים ממס וממס רווחי הון, או לחילופין לממשם כקצבה (ניתן גם להשאירם לאחר סיום עבודה בכפוף לתנאי הפוליסה).

תגמולים קצבתיים חייבים

תגמולים שהצטברו החל מתחילת שנת 2000 הם למטרת קצבה (בכפוף לחוק ההסדרים), ניתנים ל"משיכה שלא כדין" בתשלום מס של 35%, או לחילופין ניתן לממשם כקצבה.

נספח קצבה

נספח שניתן היה להוסיף לפוליסה הונית ומטרתו להגדיר את הכספים הנחסכים בפוליסה מתחילת החלתו, למטרת קבלת קצבה חודשית.

מכתב סיום עבודה

מכתב בו מודיע המעסיק על עזיבת עבודה ושחרור הקופות.

סילוק פוליסה/הקפאת זכויות

בקשה להפסיק תשלומים שוטפים לקופה ולבטל כיסויים ביטוחיים בקופה, אם יש (אין צורך בבקשה לאחר מימוש הכספים מכיוון שהתכנית מתבטלת באופן אוטומטי)

תום תקופת הפוליסה

תאריך בו תמה תקופת הפוליסה, רלוונטי בעיקר בפוליסות ה"קלאסיות" שנפתחו עד סוף שנות ה-80, תום התקופה שבפוליסות מסוג זה נפתחו על פי רוב לגיל 60 לאישה ו 65 לגבר. בתום התקופה יש לעדכן את חברת הביטוח בהנחיות להמשך הפוליסה, למשל בקשה למימוש כספים או בקשה להארכת תקופה (אם ניתן).

פטור בגין קצבה מוכרת

החל מגיל 60 ניתן לקבל פטור על מרכיב הקצבה שהופקד בתכנית בגין הפרשות השכר שהופקדו מעבר לתקרה ששולמו על ידי העובד והמעביד וגם על כספים פרטיים שהוכנסו לפוליסות קצבה.

פטור בגין קצבה מזכה

קבלת פטור על הקצבה בגובה של עד 3,684 ₪ בכפוף לתיקון 190, גיל הזכאות – לפי המאוחר מבין גיל פרישה לפי החוק או הגיל בו התחיל אדם בפועל לקבל את הקצבה, אולם כאשר אדם פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, יראו גם אותו כאילו הגיע לגיל פרישה לפי החוק.

היוון

בקשה לקבלת כספים קצבתיים במהותם כסכומים חד פעמיים (הוניים).

היוון קצבה מזכה

על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ניתן להוון כספי פיצויים ותגמולים שהצטברו בתוכניות קצבתיות בלבד. ההיוון יכול להתבצע בתנאים מסויימים: בגיל הפרישה הקבוע בחוק (62 אישה 67 גבר), בגובה מקסימלי של עד 663,201 ₪ (נכון לשנת 2014), בהינתן שיש למבוטח קצבה מזערית של כ 4,400 ₪ ובתנאי שלא משך פיצויים במשך 32 שנה (אם משך נכנסת לתמונה "נוסחת השילוב" המאפשרת היוון חלקי על סכומים חד פעמיים קצבתיים או פטור חלקי על הפנסיה).

תכניות קצבתיות

תכניות שיצאו למטרת קצבה נקראות גם בשם "קופה משלמת לקצבה". כל קרנות הפנסיה הן תכניות קצבתיות. ישנן גם פוליסות ביטוח קצבתיות, כגון פוליסות מסוג גמלא א'-ג', עדיף וכד'.

תכניות הוניות

תכניות שאינן משלמות קצבה נקראות גם בשם "קופה לא משלמת לקצבה". כל קופות הגמל הן תכניות הוניות. ישנן פוליסות ביטוח הוניות כגון פוליסות מסוג מעורב, חסכון, וכד' (למעט מקרים בהם יש נספח קצבה המאפשר לממשם כקצבה).

נספח הון

נספח אשר הוחל על תכוניות קצבה שנפתחו מינואר 1992 ועד אוגוסט 2000, בגובה התקרה לפיצויים, חל על הפקדות בגובה התקרה עובד ומעביד, הנספח מאפשר למשוך את הכספים כאילו הצטברו בתכנית הונית.

מקדם המרה

מקדם הקצבה הוא הערך הנוכחי (השווי הכלכלי) של שקל אחד, שישולם למבוטח מדי חודש מגיל פרישה לשארית ימי חייו. בהגיע גיל פרישה מחלקים את הכספים שצבר המבוטח בפוליסה (ערך הפדיון) במקדם הקצבה והתוצאה המתקבלת היא הקצבה החודשית הצפויה לפנסיונר. כלומר, עבור ערך פדיון זהה, ככל שמקדם הקצבה נמוך יותר, גדלה הקצבה המתקבלת.

59 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page